^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece (m/ž) - 2 izvršitelja

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA:601-02/18-05-3/59, URBROJ:2196/01-JT-5-05-18-02) od 09.07.2018. godine o raspisivanju natječaja:

ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 2 izvršitelja

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i

Program osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva

 

Potrebni stručni uvjeti:

 • za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i Program osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 • uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom.

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji duže od 30 dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis,
 • preslika diplome,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • preslika domovnice,
 • uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba i
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će proveden razgovor s članovima Povjerenstva, a o terminima razgovora kandidati će biti pismenim putem obaviješteni.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

Prijave na natječaj šalju preporučenom poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

K. A. Stepinca 46, Vukovar

s naznakom „Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja“

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Vukovar II, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Vukovar II s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj se objavljuje dana 11. srpnja 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr), internetskoj stranici vrtića (www.dv-vukovar2.hr), te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

Natječaj za radno mjesto Tajnika/ice (M/Ž) - na određeno puno radno vrijeme, do povrata djelatnice sa porodiljnog dopusta

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13),   te članka 51. Statuta (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-18-01), od 24. travnja 2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 60. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/18-05-3/60, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01) o raspisivanju natječaja za radno mjesto:

TAJNIK/ICA- 1 izvršitelja M/Ž, na određeno puno radno vrijeme, do povrata djelatnice sa porodiljnog dopusta.

 

Uvjeti za radno mjesto tajnika:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij – magistar struke odnosno diplomirani pravnik ili viša stručna sprema, završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine – prvostupnik javne uprave, upravni pravnik,
 • radno iskustvo u struci od najmanje jedne godine,
 • ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • ispunjavanje uvjeta iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97),
 • uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN br.52/00., 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom.

Kandidat za radno mjesto tajnika treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • zamolba,
 • životopis,
 • preslika domovnice,
 • preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • original uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,
 • original uvjerenja nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,
 • potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.  

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba pola (M/Ž).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će provedeno testiranje. Termin testiranja bit će objavljen na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II:
www.dv-vukovar2.hr

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a dostavili su preslike Diplome o stečenoj stručnoj spremi i Rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, potrebno je da na razgovor s članovima Povjerenstva o izboru kandidata po raspisanim natječaj donesu na uvid izvornike navedenih dokumenata.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja, šalju se preporučenom poštom ili se osobno dostavljaju poslodavcu u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

K.A.Stepinca 46

32000 Vukovar

s naznakom („Natječaj za tajnika“ )

Natječaj se objavljuje dana 11.07.2018. godine, na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, www.vukovar.hr i www.dv-vukovar2.hr te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/01, 94/13), članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03) od 20 kolovoza 2014. godine, članka 28. 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 601-02/17-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-06) od 06. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 54. sjednici, održanoj 22. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/18-05-3/54, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 ) o raspisivanju natječaja:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

Opširnije...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: VODITELJ/-ICA RAČUNOVODSTVA.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 51. sjednici održanoj 18. Prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-03), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

za radno mjesto: VODITELJ/-ICA RAČUNOVODSTVA.

Opširnije...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: TAJNIK/-CA.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na  51. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

za radno mjesto: TAJNIK/-CA.

Opširnije...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto DOMAR – LOŽAČ - VOZAČ.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 51. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51,  URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-01), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

za radno mjesto DOMAR – LOŽAČ - VOZAČ.

Opširnije...

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/49, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-04 ) od 30. studenog  2017. godine o raspisivanju natječaja:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto

 ODGOJITELJ  PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj

Opširnije...

Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/44, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-01 ) od 19. rujna 2017. godine o raspisivanju natječaja:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto
ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj

Opširnije...

NATJEČAJ ZA POMOĆNOG RADNIKA U VRTIĆU

Temeljem članka 41. Stavka 7. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 43. sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/43, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

Opširnije...

Natječaj za odgojitelje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine", broj: 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 41. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 42. sjednici održanoj 01. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05/42 ,URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine", broj: 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 41. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 42. sjednici održanoj 01. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05/42 ,URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:


N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja M/Ž:
a) na određeno puno radno vrijeme – do 30. lipnja 2018. godine,
b) na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje.

Opširnije...

Copyright © 2017 DV Vukovar II