^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Natječaj za odgojitelje

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine", broj: 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 41. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 42. sjednici održanoj 01. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05/42 ,URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine", broj: 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 41. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 42. sjednici održanoj 01. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05/42 ,URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:


N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja M/Ž:


a) na određeno puno radno vrijeme – do 30. lipnja 2018. godine,
b) na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje.

 

1.1. Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:


- ispunjavanje uvjeta iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine", broj: 10/97, 107/07,94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalihdjelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine", broj: 10/97),

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN br.52/00., 56/00), odnosnopotpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koje će biti utvrđeno provjerom.

Kandidat za radno mjesto odgojitelja treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- zamolba,

- životopis,

- domovnica,

-diploma o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika),

- za kandidate s inozemnom Diplomom dostaviti i Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolskekvalifikacije (izvornik ili ovjerena preslika),

- dokaz o položenom stručnom ispitu za odgojitelja predškolske djece (original ili ovjerena preslika),

- original uvjerenja o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju iobrazovanju ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja, (uvjerenjenadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.),

- original uvjerenja nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st.4),- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinskoosiguranje.

2.Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba pola (M/Ž).

3.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

4.S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden razgovor s članovimaPovjerenstva. O terminima razgovora kandidati će biti pismeno obaviješteni.

    Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja, šalju se preporučenom poštom ili se osobno dostavljaju poslodavcu u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

K.A.Stepinca 46

32000 Vukovars

naznakom („Natječaj za odgojitelja-ne otvarati" )

 


   Natječaj se objavljuje dana 11. rujna 2017. godine ,na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, www.vukovar.hr i www.dv-vukovar2.hr te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

KLASA:112-01/17-01/01URBROJ: 2196/01-JT-01-17-01Vukovar, 08. rujna 2017.

 

 

RavnateljicaJarmilka Beljička Karlaš, prof.

 

link : Natječaj

Copyright © 2017 DV Vukovar II