^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

NATJEČAJ ZA POMOĆNOG RADNIKA U VRTIĆU

 Temeljem članka 41. Stavka 7. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 43. sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/43, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:


N A T J E Č A J

za radno mjesto


1. Pomoćni radnik u vrtiću - 1 izvršitelj M/Ž, na određeno nepuno radno vrijeme, za rad na sedam (7) sati, u trajanju do 30. lipnja 2018. godine

1.1.Uvjeti za radno mjesto pomoćni radnik u vrtiću:
- najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje,
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN br. 51/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koje će biti utvrđeno provjerom.

2. Kandidati za radno mjesto pomoćnog radnika, trebaju dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
- zamolba,
- životopis,
- domovnica,
- diploma o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika),
- original uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja:
a) original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.),
b) original uvjerenja nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4),
- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
prijavama na mirovinsko osiguranje.

3. Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba pola (M/Ž).

4. Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju, mogu se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo – članak 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 41/10, 80/10, 93/11).

5. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

6. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden razgovor s članovima Povjerenstva. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o terminima razgovora s Povjerenstvom.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja, šalju se preporučenom zatvorenom pošiljkom ili se osobno dostavljaju poslodavcu u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II
K.A.Stepinca 46
32 000 Vukovar
s naznakom („Natječaj za pomoćnog radnika-ne otvarati“ )

Natječaj se objavljuje dana 20. rujna 2017. godine, na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, www.vukovar.hr i www.dv-vukovar2.hr te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA:112-01/17-02/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-02-17-02
Vukovar, 15. rujna 2017.

 

Ravnateljica
Jarmilka Beljička Karlaš, prof.
_____________

 

link: 2017 NATJEČAJ ZA POMOĆNOG RADNIKA U VRTIĆU rujan

Copyright © 2017 DV Vukovar II