^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/44, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-01 ) od 19. rujna 2017. godine o raspisivanju natječaja:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto
ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj

Potrebni stručni uvjeti:

- za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:
temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom.

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji duže od 30 dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

• životopis,
• preslika diplome,
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
• preslika domovnice,
• uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba i
• elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će proveden razgovor s članovima Povjerenstva, a o terminima razgovora kandidati će biti pismenim putem obaviješteni.

Prijave na natječaj šalju preporučenom poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II
K. A. Stepinca 46, Vukovar
s naznakom „Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj se objavljuje dana 20. rujna 2017. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr), internetskoj stranici vrtića ( www.dv-vukovar2.hr) te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

 

Ravnateljica
Jarmilka Beljička Karlaš, prof
______________________


KLASA: 112-01/17-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-01-17-03
Vukovar, 20. rujna 2017.

 

 

Link: Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja rujan

Copyright © 2017 DV Vukovar II