^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/49, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-04 ) od 30. studenog  2017. godine o raspisivanju natječaja:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto

 ODGOJITELJ  PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj

Potrebni stručni uvjeti:

                - za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, br. 133/97),.

                - uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:
                  temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
(„Narodne novine“ 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom.

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji duže od 30 dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za stručno osposobljavanje odgojitelja bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13):
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i/ili da nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih dijela navedenih u čl. 25. St.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovoga natječaja,
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak i/ili da nije pravomoćno osuđen za neko prekršajno djelo iz čl.25. st.3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovoga natječaja.
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu-preslika domovnice ili osobne iskaznice,
  • uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba i
  • potvrda ili elektronski zapis s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  

 

Isprave se prilažu u neovjerenom  presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će proveden razgovor s članovima Povjerenstva, a o terminima razgovora kandidati će biti pismenim putem obaviješteni.

Pisane prijave na natječaj, zajedno s traženom dokumentacijom, potrebno je dostaviti u roku od osam (8) dana od objave natječaja,  osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu:  

Dječji vrtić Vukovar II

K.A. Stepinca 46, Vukovar

s naznakom „Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja“ - NE OTVARATI“

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati, te se ista može preuzeti u Upravi vrtića,  a o  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem  na adresu prebivališta, u  roku od osam (8) dana  od dana donošenja odluke o izboru kandidata. .

Natječaj se objavljuje dana 5. prosinca  2017. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr), internetskoj stranici vrtića ( www.dv-vukovar2.hr), te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KLASA: 112-01/17-01/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-01-17-05

Vukovar, 5.prosinca  2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ravnateljica

                                                                                                                                              Jarmilka Beljička Karlaš, prof

                                                                                                                                                   ______________________

Copyright © 2017 DV Vukovar II