^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto DOMAR – LOŽAČ - VOZAČ.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 51. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51,  URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-01), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

za radno mjesto DOMAR – LOŽAČ - VOZAČ.

- 1 (jedan/jedna) izvršitelj/-ica, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana.

UVJETI:

- Sukladno odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II.

- SSS s potrebnom kvalifikacijom za obavljanje poslova radnog mjesta,

- položen stručni ispit za rukovoditelja centralnog grijanja i termo ventilacije, ili obveza polaganja u

  roku od 12 mjeseci, od dana zasnivanja radnog odnosa,

- položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije,

- utvrđena opća zdravstvena i psihofizička sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

- probni rad u trajanju od 30 (trideset) dana.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj je potrebno priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika,

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovoditelja centralnog grijanja i termoventilacije - preslika,

- dokaz o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije - preslika,

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama čl. 25. Zakona o

  predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13):

  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i/ili da nije

pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovoga natječaja.

  1. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak i/ili da nije pravomoćno osuđen

za neko od prekršajnih djela iz čl. 25. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

ne starije od dana objave ovog natječaja.

- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika domovnice ili osobne iskaznice,

- potvrda ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji

  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Dokaz o utvrđenoj općoj zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i takve prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden razgovor, a o terminima razgovora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Nakon izbora kandidata na navedeno radno mjesto, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidat je dužan predočiti dokumente u izvorniku. Ako kandidat ne predoči dokumente u izvorniku smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj je objavljen dana 19.12. 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Pisane prijave na natječaj, zajedno s traženom dokumentacijom, potrebno je dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

Kardinala Alojzija Stepinca 46

32000 Vukovar

s naznakom: „Natječaj za domara“ – NE OTVARATI

Natječajna dokumentacija neće se vraćati, a o rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

KLASA:112-01/17-02/01

URBROJ:2196/01-JT-5-01-17-03

Vukovar, 18. prosinca ­­­ 2017. godine

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                Jarmilka Beljička Karlaš, prof.

                                                                                                          _______________

Copyright © 2017 DV Vukovar II