^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: VODITELJ/-ICA RAČUNOVODSTVA.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 51. sjednici održanoj 18. Prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-03), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

za radno mjesto: VODITELJ/-ICA RAČUNOVODSTVA.

- 1 (jedan) izvršitelj/-ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena radnice na bolovanju i traje do

   povratka radnice.

UVJETI:

 

- Prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“

  1. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti stručne

   spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97) i Pravilnika o unutarnjem

   ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II,

- Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

   preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – magistar struke, odnosno diplomirani ekonomist, ili

  viša stručna sprema, odnosno završen preddiplomski studij – ekonomist,

- utvrđena opća zdravstvena i psihofizička sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na računovodstveno – knjigovodstvenim

  poslovima i administrativnim poslovima.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj je potrebno priložiti:

 

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika,

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama čl. 25. Zakona o

  predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13):

  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i/ili da nije

    pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o

    predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovoga natječaja.

  1. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

i/ili da nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih djela iz čl. 25. st. 3. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovog natječaja.

- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika domovnice ili osobne iskaznice,

- potvrda ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji

  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Dokaz o utvrđenoj općoj zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i takve prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden razgovor, a o terminima razgovora  kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.    

Nakon izbora kandidata na navedeno radno mjesto, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidat je dužan predočiti dokumente u izvorniku. Ako kandidat ne predoči dokumente u izvorniku smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj je objavljen dana  19.12. 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Pisane prijave na natječaj, zajedno s traženom dokumentacijom, potrebno je dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

Kardinala Alojzija Stepinca 46

32000 Vukovar

s naznakom: „Natječaj za voditelja računovodstva“ – NE OTVARATI

Natječajna dokumentacija neće se vraćati, a o rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem na adresu prebivališta u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

KLASA:112-01/17-02/01

URBROJ:2196/01-JT-5-01-17-05

Vukovar, 18. prosinca ­­­ 2017. godine

                                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Jarmilka Beljička Karlaš, prof.

                                                                                                          _____________

Copyright © 2017 DV Vukovar II