^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

 Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/01, 94/13), članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03) od 20 kolovoza 2014. godine, članka 28. 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 601-02/17-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-06) od 06. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 54. sjednici, održanoj 22. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/18-05-3/54, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 ) o raspisivanju natječaja:

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

 

- Za ravnatelja/-icu može biti imenovana osoba:

            - koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,

            - koja ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

- uz opće uvjete kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete  temeljem članka 12. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 52/00., 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom.

- Ravnatelj/-ica bit će imenovan/a na mandat od četiri (4) godine.

Uz pisanu, vlastoručnu potpisanu prijavu (zamolbu), na natječaj je potrebno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

            - životopis,

            - dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

            - dokaz o nepostojanju  zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama čl. 25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/01, 94/13):

  1. 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i/ili da nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovog natječaja,
  2. 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak i/ili da nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih djela iz čl. 25. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovog natječaja,

            - dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice ili osobne iskaznice,

            - potvrda ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i takve prijave se neće razmatrati.

Natječaj je objavljen dana 23. veljače. 2018.  godine u javnom glasilu (Glas Slavonije), na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, Vrtića, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnim pločama Vrtića i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 103. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka  1. članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

Pisane prijave na natječaj, zajedno s traženom dokumentacijom, potrebno je dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

Kardinala Alojzija Stepinca 46

32 000 Vukovar

s naznakom „Natječaj za ravnatelja/-icu“ – NE OTVARATI

 

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana izvršenog izbora.

                                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                               Lidija Miletić, prof.

                                                                                               ____________________

KLASA: 112-01/18-02/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01

Vukovar, 22. veljače 2018.

Copyright © 2017 DV Vukovar II