^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece (m/ž) - 2 izvršitelja

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA:601-02/18-05-3/59, URBROJ:2196/01-JT-5-05-18-02) od 09.07.2018. godine o raspisivanju natječaja:

ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 2 izvršitelja

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i

Program osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva

 

Potrebni stručni uvjeti:

  • za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i Program osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
  • uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom.

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji duže od 30 dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

  • životopis,
  • preslika diplome,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • preslika domovnice,
  • uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba i
  • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će proveden razgovor s članovima Povjerenstva, a o terminima razgovora kandidati će biti pismenim putem obaviješteni.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

Prijave na natječaj šalju preporučenom poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

K. A. Stepinca 46, Vukovar

s naznakom „Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja“

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Vukovar II, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Vukovar II s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj se objavljuje dana 11. srpnja 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr), internetskoj stranici vrtića (www.dv-vukovar2.hr), te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

Copyright © 2017 DV Vukovar II