^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Natječaj za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
VUKOVAR

KLASA: 112-01/18-02/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-04

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na svojoj 66. sjednici, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

 

ODGOJITELJ  (m/ž):

 • pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019.
 • jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena zaposlenika na bolovanju

 

Potrebni stručni uvjeti:

 • za odgojitelja (m/ž) može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),
 • uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom,
 • radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

 • zamolba
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13),  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN  157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je  dostaviti dokaze iz stavka  1. članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj šalju se preporučenom poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

K. A. Stepinca 46, Vukovar

s naznakom „Natječaj za odgojitelja“

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Vukovar II, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Vukovar II s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a o terminima razgovora i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II (http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji).

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i datuma rođenja.

Natječaj se objavljuje dana 26. studenog 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr), internetskoj stranici vrtića (http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji), te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

Predsjednica Upravnog Vijeća

                                                                                   Lidija Miletić, prof.

Copyright © 2017 DV Vukovar II