^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Izmjene i dopune Pravilnika o radu

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

VUKOVAR

KLASA: 601-02/18-05-2/62

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01

Vukovar, 05. kolovoza 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o radu (NN  93/14 i 127/17), članka 41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Dječji vrtić Vukovar I i Dječji vrtić Vukovar II (Službeni vjesnik Grada Vukovara 11/15), i članka 51. i 79. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA:012-03/18-01/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05-18-01) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na 62. sjednici održanoj dana 05. kolovoza 2018. godine donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU

donesenog na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. veljače 2016. godine (KLASA:601-04/16-01/01, URBROJ:2196/01-JT-05/01)

 

Opširnije...

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

VUKOVAR

 

KLASA: 601-02/18-05-2/57

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-09

Vukovar, 21. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00 i 56/00), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na 57. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR II

donesenog na 46. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 06. listopada 2017. godine (KLASA:601-02/17-02/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-06)

 

Članak 1.

U članku 28. točka 4.1., podtočka „Uvjeti“ mijenja se stavak 2. i glasi:

„radno iskustvo u struci najmanje jednu godinu,“

Članak 2.

Sukladno članku 49. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Vukovar II, stavlja se izvan snage Prilog uz pravilnik: Tablični prikaz radnih mjesta, stručne spreme, koeficijent složenosti poslova i broj izvršitelja za pedagošku 2017./2018., donesen 06. listopada 2017. i donosi novi, koji se prilaže ovom Prijedlogu.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II.

Predsjednica Upravnog Vijeća

                                                                                   Lidija Miletić, prof.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija DV Vukovar II

Temeljem  Zakona o pravu na pristup informacijama i („Narodne novine“ br.  25/13) Pravilnika o pravu na pristup informacijama i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II, ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II, dana 14. travnja  2015. godine donosi

ODLUKU

O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR II

Opširnije...

Copyright © 2017 DV Vukovar II