^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Upis djece u pedagošku 2018./2019.

Objavljujemo popis djece sa inicijalima koja su predala zahtjev i ispunjavaju uvjete za upis u pedagošku 2018./2019. godinu. Roditelji koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju za upis mogu se javiti u Upravu vrtića u cilju sklapanja Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja od 20.-31.kolovoza 2018. godine, od 7:00 do 15:00 sati.

 

UPIS DJECE U VRTIĆ 2018.-2019.

УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ 2018.-2019.

 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

KLASA: 601-01/17-01/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-32

Vukovar, 21. svibnja 2018.

                Na temelju članka 15.a, 23.a i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13),  članka 11., 12.,13.,  14. i 30.  Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA:601-02/17-02/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-02), od 26.lipnja 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 57. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

Opširnije...

2017 Javni poziv za upis u program predškole za pedagošku 2017.-2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
V U K O V A R


KLASA: 601-01/17-02/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-02-17-55
Vukovar, 15. rujna 2017.


Temeljem članka 23-a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1., 16. i 18. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/2014) te članka 2. i 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA: 601-02/17-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

Opširnije...

Prijedlog upisa u programe predškolskog odgoja

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Prijedloga upisa djece u programe predškolskog odgoja u Dječji vrtić Vukovar II (KLASA:601-02/17-05-3/40, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-01), od 11.srpnja 2017. godine, Dječji vrtić Vukovar II objavljuje Prijedlog upisa za 2017./2018. godinu.

Opširnije...

Zahtjev za upis 2017-2018

Z A H T J E V ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ
З А Х Т Е В ЗА УПИС ДЕТЕТА У ДЕЧЈИ ВРТИЋ

Opširnije...

Copyright © 2017 DV Vukovar II